FOLKLOR NEDIR ?

“İnsanbilim” anlamına gelen antropoloji uzmanları ve folklorcular, FOLKLOR deyimini gerıl bir bakışla şöyle ta-mmlamaktadırlar:”Bilimsel bir kayıd yöntemi olmaksızın,a-kızdan akıza, kuşaktan kuşağa iletilerek devam eden ve böy – lece yaşayan ulusal kökenli edebiyat, FOLKLORedur. ” Tammlamadan kolayca anlaşılacağı gibi, burada ” yazılı olmayan” bir edebiyat türü sözkonusudur. Ancak, halk ozan – larımn “söyleme” niteliğindeki şiirlerinden, halk hikayele – rinden, destanlardan, masallardan başka, atasözleri, bulma – calar, yerel (mahalli) inançlar, bunlara ilişkin gelenek ve tö-reler de folklorun kapsadığı konulardır. Söz gelimi belirli bir çevreye has düğün töreleri,bu düğünlerde söylenen tür-küler,şarkılar, oynanan oyunlar da o çevrenin, o yöreninfolk-loruna girer. Bu yöresel folklor gurupları bir araya gelince, ülkenin tüm olarak ulusal folklorunu oluştururlar. Modern folklor uzmanları,ulusal folklor sınırlarının da-ha genişlemesine yol açan önerilerde bulunmaktadırlar. On-lara göre,bölgesel müzik aletleri, deyişler, cenaze törenle – rinde uygulanan, uyulan gelenekler, ölünün ardından yakılan ağıtlar, sözkonusu bölgede geçerli ve yaygın elişi ürünleri, hatta batıl inançlar, o çevrenin folklorunun sınırları içine gi-rerler. Bütün bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, her ulusun kendine has, kendi halkının yaşamından kaynak alan bir folk-loru vardır. örneğin bir Köroğlu destanı, Ferhat ile Şirinmw-salı, Şahmaran masalı, Çayda Çıra oyunu, Zeybek,Ankara yö-resinin Misket havası, ülkemizin güneydoğu bölgesinde ölü – nün ardından yakılan ağıtlar, Türk folklorunun sayısız ürün ve örneklerinden sadece birkaçıdır. Ulusların kültürve uy-garlık tarihi ne kadar eski bir geçmişe uzanıyorsa, folk-lor kaynakları, hazineleri de o oranda zengindir. Zengin ve renkli ulusal folklor kaynaklarının başarılı, o-rijinal ürünleri, toplumlar arasındaki ilişki ve ilgilerin yay-gınlaşması sonucu kendi sınırlarını aşar. Zenci folk Grimm Kardeşlerin masalları, Finler’in Kalavela Destanı , İngiliziertin Robin HoOdiu,İskoç baladları, Almanyanın gii – ney bölgesinden Bavyera türktileri,bu bakımdan sayılabile – örnekler arasındadır. Folklor konusuna yanda§ çalışma ve inceleme yapan ant-ropoloji uzmanları, folklor zenginlik lerinin, çok eski geç – mişden kökenli mitoloji ve. büyü kaynaklarıyla da yakından il-gili olduğunu belirtmektedirler. Kültür kavramının bu kay – naklarla ilişkileri göz önünde tutulunca, bu açıklamalarda belirli bir gerçek payının olduğu anlaşılacaktır. Folklor, ait olduğu ulusun klasik anlamdaki edebiyatını ve müzik alanında verdiği eserleri de etkiler. Bizim için Köroğlu operasını,Macariarlda da Ma Bartok, Franz Lizst gibi ünlü bestecilerin eserlerini tipik örnekler olarak saya-biliriz. Modern folklor konusunda rnütevazi diye nitelendirile – cek ilk sınıflamayı yapan, Finlandiyalı Kaarle Krohn adın daki titiz bir arşivcidir.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri