250 x 250 Reklam Alanı

Ekonomik ve politik çıkarların kıyasıya çekiştiğibir dün-yada zor ve zorbalık, kuvvet her şeyden üstün tutulur. Bütün sorunların çözümünde kuvvetin yeterli olduğu inancı egemen-. dir. Tamamen zıt doğrultudaki inanç ve tutumuyla, Gandi bu bakımdan eşi benzeri olmayan bir liderdir. Gandiinin en büyük, en etkin silahları, barışçı, şiddetten uzak bir direniş ve sık sık uyguladığı dramatik, “Ölüm oru – cu”ydu. Başka koşullarda gülünç izlenimi bırakacak bu yön – temlerin aslında ne derece etkin ve geçerli olduğu, GandPnin onu izleyenlerin İngilizlere karşı yürüttükleri, “Silahsız sa-vaş” sonucu ortaya çıkmıştır. Tipik bir Hindli örneği olan Gandi,1869 yılının ikinci ya-rısında Hindistan’da Porbandar’da dog-ınuştu. Hukuk eğitimini İngiltere’de yaptı. Bir süre Bombay’da çalıştı. Sonra Güney Afrika’da pratik hukuk çalışmalarını sürdürdü. Bu arada ak-tif politikaya da karışmıştı. Güney Afrika’da yerleşmiş olan vatandaşlarının toplumsal ve ekonomik haklarını savunuyor – du. 1914 yılında bir İngiliz komisyonunun daha aşın ölçüde a-daletsiz davranışı üzerine, İngilizlere karşı savaşını yaygın-laştırmak amacıyla Hinclistanta döndü. Şiddetten uzak, şiddet tekniklerine başvurmayan bir di – renme yöntemini temel ilke edinmişti. Basit Hind giysisi – çinde, sadece keçi sütü ve bundan yapılan peynirle besleni – yor, ateşli fakat savaş hayl.rışlarına dönüşmeyen etkin ko nuşmalar yapıyordu. Peşinden gidenler, onun yolunu izleyen – ler tez zamanda artmıştı. Bu artış hem sayı, hem de etkinlik bakımındandı. 1921 yılında, Ulusal Kongre onu tüm yetkilerle donatılmış delege seçti. Öyle ki, kendinden sonra görev verilecek kişiyi seçme yetkisi bile ona aitti. 1922 yılında, Gancli’nin belirtmiş oldu1/40, “Şiddete başvur-maksızın direnme ve işbirliğinden kaçınma” kampanyası yo-lundan saptı. Aksi görüşü savunan bazı çevreler, yer yer a – -yaklanma ve kıyım hareketlerine giriştiler.-Gandi hükümeti devirmek için girişimlerde bulunmak suçuyla yargılandı. Altı yıl hapis cezasına rağmen, sadece iki yıl yattıktan sonra serbest bırakıldı. Yöneticiler ve onların ardında İngi-liz Hükü.meti, Gandi/nin altı yıl hapis tutulmasının saluncala-rinı, bunun olumsuz etkilerini hesaplamışlardı.Hapisden çı -kan Gandi,1925 yılında Hindistan Ulusal Kongre Başkanı se – çildi. Ülkenin yabancı güçler tarafından yönetilmesine karşı  savaşım sürdürdü. Bu uğraşı boyunca, İngilizler onu birkaç kez daha hapishaneye attılar. Fakat, “ölüm oruçları” ve dün-ya öküstinde kazandığı sempati, onun soylu, yılgınlık nedir bilmeyen çabalarında en büyük desteği oldu. ingilizlere kar-şı duyduğu nefret öylesine gliçlilydti ki, 2. Dünya Savaşı es-nasında Japonları desteklemeyi bile düşünmüştü. 1946 yılında, İngilizler Hindistan!rn bagımsızlikım ön gö-ren bir .tasarı hazırlarmşlardı. 1948 yılının 30 Ocak günü Canditnin hayatına son veren bağnaz bir Hindlinin kurşunu, hayatının. en büyük rüyasımn gerç ekleştiğifii görmesine o-lanak bırakmadı.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı