250 x 250 Reklam Alanı

Tarih bilgimizin büyük bir bölümünü kendilerine bdrçlu olduğumuz üç kişi Herodot, Polibius ve Strabo’dur.Günü.müz-den iki ila üç bin yıl önce yaşamış olan bu ilk tarlhçilerin ü-çü de eski Yunanistan’da yaşamışlardı. Onların bıraktıkları belgeler, adı bilinmeyen Mısırlı bir kaptanın, Hanno adındaki bir Kartacalımn ve Yunan Piteastın gerçek anlamda “ilk ka-şifler”sayılması gerektiğini ökrenmemizde kaynak olmuştur. . Daha önce bilinmeyen ufuklara doğru açılan başka kim-seler olmuşsa da, bilimsel anlamda kayda değer ilk kasifler bunlardır. Mısırlı soylular tarafından kullanılan altının çoğu, Zam – bezi Nehrinin .`ğ’zından gelirdi. Afrikanın doğu kıyısının asa-ğılarına doğru açılan Mısır ve Fenike gemileri, değerli ma-denle yüklü olarak Mozambik Kanalına ulaşırdı. Madagaskar adasıyla Afrika sahili arasındaki Mozambik Kanalında güne-ye doğru kuvvetli bir okyanus akıntısı vardı. Bu yönde yol a-lan gemilerin çoğu büyük bir olasılıkla tekrar Mısır’a clöne-memişti. Mısır Firavunu Necho II, ülkesine altın getiren ge – milerin kaybını önlemek için yeni bir yolun bulunması ge rektiğine karar verdi. Necho II, güçlü, tutku sahibi ve hayal giicti geniş bir hü – kümdardı. Kendi zamanında, Akdeniz ile Kızıldeniz arasında bir kanal yapımına kalkışmıştı. Güvenilir tarih belgeleri , Necho IIinin açılmasını tasarladığı kanalın bugünkü Süveyş Kanalı ile aynı yere rastladığını belirtı-nektedir.Yukarda ken-dinden söz ettiğimiz adı bilinmeyen Mısırlı kaptan,Zambezi ‘ den getirilecek altın sorununu çözmek için Firavun Necho Ii tarafından gör. evlendirildi. Bir Venike filosunun başına geti-rilen bu kaptan, Cebelitarık’a ulaşıncaya kadar Afrika sahil-‘erini izleyecek ve Akdeniz yoluyla Mısır’a dönecekti. Bun – dan da anlaşılacağı gibi, Necho II Afrikanın denizlerle çev relenmiş olduğunu biliyordu. Ancak, zamanında böyle bir gi-rişimi göze alması gerçekten cüretli bir davranıştır. Necho II tarafından gönderilen Mısırlı kaptan üç yıl son-ra filonun başında döndüğü zaman, bütün Mısır heyecan ve coşkuyla ayaklanmıştı. Kartacah Hanno ve Grek Piteas’ın keşif se•ahatları ise, adı bilinmeyen Mısırlı kaptanın yolcu – luğundan sonra yapılmıştır. Başka türlü söylemek gerekirse, bu konudaki önclilirğün onuru adı tarihin karanlıklarında kay – bolan, silinip giden Mısırlı cesur bir denizciye aittir.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı