250 x 250 Reklam Alanı

Çok yüksek ısıdaki cisimler, radyo haberleşmesinde ya-rarlı olan dalgalara benzeyen dalgalar gönderirler. Fakat bu ışık dalgalar’ radyo dalgalariyla ayni dalga uzunluğunda de-dalgalarının . 000040 santimetre ile . 000076 san-timetre arasında olmasına karşılık, radyo dalgalar” bundan 100. 000. 000 kez daha uzundur. Kızgın cisimler bu dalgaların yanısıra başka dalgalar da yayarlar ama, göz sadece belirli dalga uzunluğundaki dalga – lara tepki gösterir. Dalga uzunluğu çok uzun (infraruj – kızıl-ötesi) ve çok kısa olan (ültraviyole-morötesi)dalgalara tepki gösterme yetemeğinden yoksundur. Ancak ışık dalgalarinın dalga uzunluğu dizilimindeki dalgalar göze ulaştığı zaman , gözümüz görebilir. Bu nedenle, Işık şöylece tanimlanabilir. “Göz üzerinde etkin olan ve görme duyusu yaratanbelirlibir dalga uzunluğundaki dalga formunda yayılan enerjiye IŞIK deriz. Işik, saniyede 186. 000 mil hızla yol alır. Bir saniye için-de bir noktadan geçen dalga sayısı (frekans), dalga uzunlu – ğuyla ters orantılı olarak değişir. Yani dalga boyu uzunsa frekans az, dalga boyu kısaysa, frekans büyüktür.’ Evrende en büyük ışik kaynaği güneştir. Güneşin parla – madıgt bulutlu bir günde dahi, bulutlar belirli miktarda bir ı-şık geçirir. Bu ışık güneşten gelmektedir. Cisimleri net ve olduğu gibi görebilmemiz için belirli miktarda bir Işık gereklidir. Örneğin bir saatin çalişmasi-ni incelerken, en fazla miktarda Işık alabilmek içinpencere-ye yaklaşıriz. Gözün devamlı olarak yaptığı görme işlemi çok karmaşık bir işlemdir. Bir cismin gerek doğal gerekse yapay ışıktagörülmesi doğrudan doğruya ışık kaynağından göze ulaşan ışık sonuCı-ı değildir. Işık kaynağindan önce cisme, sonra da göze gelen ı-şık sonucudur. Işiğin yoğunluğu “mum” gücüyle ölçülür. Yaklaşık olarak 32 santimetrekarelik bir kağıdı, standart bir mu ordan gene yaklaşık olarak 32 santim mesafede tuttuğunuz zaman bu ka-ğiclin üzerine düşen ışık miktarı 1 mum diye belirlenir. Güneş işio 10, 000 mum olarak ölçillmtiştiir. Bu ışık a -çık havada rahatça okumak için çok fazladır. Bir ağacın göl-gesindeki yoğunluğun 1000 mum olduğu söylenebilir. Işığın belirgin nitelikleri “kırılma” ve “yansima”dir. Su dolu bir bardak içindeki kaşiğa aşağıdan baktigimiz zaman su düzeyinde kirılmiş gibi görünmesi, aslında ortam değiş – tiren, sudan havaya geçen ışığın yolundaki sapma sonucudur. Bu sapma “ışığin kirilması” olarak adlandirilir. Işık, yoğun, saydam olmayan bir cisme çarptiği zaman a-caba ne olur ?Bir ışık işini yüzeyi son derece düz bir cisme çarptiği zaman, yüzeye ulaştiği ayni açiela yansiyacaktir.An-cak, buradaki cismin saydam olmadiğini özellikle belirtelim. Buraya kadar açıkladıklarimizindan şu sonuçlara yara-biliriz:: Işık, belirli bir dalga uzunluğu ile yayılan bir enerjidir Dalga uzunluğu ve frekans ters orantilidir. Tuğla, duvar ve harçtan yansıyan ışık, değişik renkler-legörülür. Bunun nedeni, her cismin farklı bir dalga uzunlu- ğundaki ışığı yansıtmasıdır. Tüm dalga uzunlukları yaklaşık olarak eşitken,bu ışığın yansıdıği yüzey beyaz görülür. Bir yüzeyin aydınlık olması, ıştld.andirmanın yoğunluğuna ve yii zeyin yansıttıi ışık miktarina bağlıdır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı