KALSİUM NEDİR ?

Ortalama normal insan vücudunda yaklaşık olarak 1.5 ki-lo kalsium vardır. Bunun büyük bir bölümü kemiklerde bulu-nur. Başka türlü söylemek gerekirse,kemik yapısının temel unsuru kalsiumdur. Genel bir bakışla, kemiklerin yapısını betonarnıe yapı tarzıyla kıyaslayabiliriz.Kernikin yapısında bulunanve “kol-lajen fiberleri” diye tanımlanan bazı fiberler,betonarme I-çine yerleştirilen esnek fakat dayanıklı demir çubukları an – dırır. Kalsium, bu kemik fiberlerinin bağlantılı olduğu yatak-ları meydana getirir. Kemiklerimizin yapısındaki kalsium oranı, büytimemizle ilerleyen yaşla değişir. Bebeğin ilk yılı kemiklerindeki kal-sium miktarı azdır. Buna karşılık kemiklerin esnekliği ylik-73 8 Scanned by CamScanner sek dtizeydedir. Herkesin bildiği gibi, küçük bir çocuk en güç hareketleri kolaylıkla yapar. Bunun nedeni. de kemiklerin – deki esnekliktir. Yaşın ilerlemesiyle kemilderdeki kalsium miktarı artar. Esneklik giderek kaybolur. 80 yaşındakibir a-damın kemiklerinin yüzde sekseni (% 80) kalsiumdur.Bu ke-mikler kolaylıkla kırılır. (NOT: Yaşlılardaki “kireçlenme ” hastalığı, aşırı miktarda kalsium varlığının sonucudur.) Bebeklerin, çocukların büyük bir istekle süt içmeleri Bütün yüksek oranda kalsium ihtiva eden bir besin olması nedeniyledir. Başka bir deyişle, genç viicutlar kemiklerinin gelişip sağlamlaşması için gerekli kalsiumu süt içerek alır. 110 santilitre inek sütünde aşağı yukarı 2 gram kalsium var-dır. Peynir, tereyağ ve yoğurt da yüksek oranda kalsium ih-tiva eder. Kalsium azlığı, dişlerde bozukluğa ve kemik hastalıkla – rına, kemik yapısının dayanıksızlığına yol açar. Sert sudaki kalsiumun alınması, suyun bu yoldan 3rumu-şatılması, kalsium eksikliğine yol açan başka bir uygulama-dır. Sert suyun sabunla işlem gördüğü zaman geç ve zor kö pilrmesi, bu sudaki kalsiumun sabundaki bazı tuzlar ve asit – lerle birleşerek, çöztiştip erimeyen bile şimler meydana ge-tirmesinin sonucudur. Sert sudaki kalsiumun alınması,bu suda (veya bu suyla pişen yemekler üzerinde de kötü etkiler yapar. Suyun kalsi – umu azsa, aynı suda pişen besin maddelerinin belirli mik tarda kalsiumu bu suya gider. Yiyecek maddesi kalsiumun un hatırı sayılır bir bölümünü kaybetmiş olur. Buna karşılık, kalsium oranı yüksek sert suda pişen yemekler bu sudan kalsium alırlar. Kalsium bakımından zenginleşir, zayıf, kal – siumu eksik kemikleri giiçlendirici besin niteliği kazanırlar. Bu açıklamalardan kolayca anlaşılacağı gibi, kalsıu. ın in-sanın yaşamında hayati önem ve değeri olan bir unsurdur.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri