250 x 250 Reklam Alanı

Yeryüzünde her yıl yaklaşık olarak 2. 000. 000 ( iki mil – yon) Insanın malaryadan öldüğünü söylersek; bu hastalığın korkunçluğu kendiliğinden ortaya çıkacaktı•. Malarya yeryü ziinde en yaygın hastalıklardan biri, belki de birincisidir, zellikle tropik nehirlerin ve sahillerin yakınında etkendir Bunun nedeni de, hastalığın mikrobunu taşıyan “anofel” türü sivrisineğin daha ziyade bu bölgelerde bulunmasıdır. Malarya mikrobu kırmızı kan hücrelerini (alyuvarları) tahrip eder. Her mikrop çok geçmeden birkaç parçaya bblti ntir. Böylece bölünerek oluşan yeni mikroplar, yeni alyuvar ‘ara saldırır. Aşırı Uştime görünümünde titrerne_ ve yüksek a-teş, malaryanın en kesin belirtileridir. Titremenin hemen ardından yüksek ateş bastırır.Hemen her tiç veya dört günde bir yeni nöbet gelir. ileri malarya ör-neklerinde, tahrip olmuş alyuvarlar kan damarcıklarını tıkar. Özellikle beyinde olan bu etki ölüme yol açar. Hastalığın mikrobu dişi anofelin karnında yaşar. Buradan aıaofelin ağzındaki salya bezlerine ulaşır. Sivrisinek bir in-sanı ısırdığı. (soktuğu) zaman, o kimsenin kanına, malarya mikrobu aşılanmış olur. Malaryanın bu ölçüde yaygın bir hastalrk olmasına rağmen, sağlık görevlileri günün birinde kök üzün tamamen kazınabileceğine inanmaktadırlar. Anofel ttirü sivrisineklerin kontrol altına alınabilmesi (yok edilme leri), mikrobun yarıly.nasını da önleyecektir. Hastalıkla cadeleye önem veren hüldimetler,bu konudaki çalışmalarını programlaştırmaktadırlar. Son zamanlarda ülkelerin sınırla-rı içinde mücadeleyle de yetinilmemiş,uluslararası işbirliği girişimleri gerçekle ştirilmi Yukarda değinmiş olduğumuz gibi, malaryanın kölciinün ka-zinmasuıda ilk ve temel adım, tropik bölgelerde anafollerin varlığına, yayılmalarına ortam hazırlayan bataldıkların ku rutulmasıdır. Malaryamu nedeni bilimsel yöntemlerle açıklanmadan önce,bir tür “bataklık zehirlenmesi”ni.n bu hastahkta etken olduğu sanılıyordu. Zaten hastalığın adı “malaria-malarya ” kelimesi de,Italyan.ca “köüi, kokuşmuş,hastalıklı hava”ania-mınadır. Malarya tedavisinde en etken uygulamarardan bir başka-sı,.doktorun salık verdiğidozda kinin kullamlmasıdır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı