NARKOZ NEDİR ?

Narkoz , du yu ların (his lerin) bütünüyle ve geçici bir süre i-çin uyutulması;uyuşturulması anlamına gelir. Bu durumu sağ-lamak için,1846 yılından beri eter,1847 den bu yana da klo roform kullanılmaktadır. Bu tür kimyasal bileşimler,gaz yapısındadırve solunum yoluyla uygulanır. Bir maskeye sindirilerek hastanın yüzüne tutulan eter veya kloroform buharlaşır. Solunumla ciğerlere ulaşır. Bilincin kaybolmasıyla birlikte, karlar da uyku halin-de olduğu gibi gevşer. Direnme, acı duyusu , herhangi bir his olasılığı yoktur artık. Kasları gevşek ve hiç bir şeyduymak-sızın ameliyat masasında yatan hasta,u3ranışında mide bu – lantısı hissedebilir. Narkoz, ancak büyük ameliyatlarda uy – gulanan bir yöntemdir. Bir çıbanın yarılması, küçük bir ame-liyat, diş çekilmesi gibi hallerde, ameliyatın yapılacağı çev – reye “bö lgesel uyutma , uyu şturma”yönteminin uygulanması yeterlidir. Örneğin klor etil fışkırtılarak, ameliyatın yapıla-cağı kesim ve çevresi buz gibi soğuk, adeta donmuş bir du – ruma getiri lir. Eskiden ikinci derecede bir uygulama niteliği taşıyan narkoz, bugün başlı başına bir bilim olup çıkmıştır. Ameliyat esnasında sırf narkoz verilmesiyle görevli,bu konuda uzman kişiler vardır. Bunlara “anestezist-anestezi uzmanı”adı ve – rilir.Narkozun bu denli önem taşıması,ameliyatın başarı sağ-laması bakımından gereken dozda yani yeteri kadar veril mesiyle ilgilidir. Psikanaliz tedavisinde kısa etkili narkoz verilmesi yeni bir uygulamadır. Tedavi uygulanan kimse, narkozun etkisiy- le “kış uykusu”diye tanımlanan bir duruma sokulur. Metabo-lizma, kan dolaşımı, v. s. gibi hayatın devamlı11bn’ sağlayan fonksiyonlar asgari (en az) düzeye indirilmiştir. Narkozun etkisinin geçmek üzere olduğu zaman çizgisi i.. çinde, tedavi uygulanan kişi bilinçaltında gizli birçok şeyi isteyerek veya kontrolu nda olmaksızın ,konuşmak suretiyle açığa verir. Bazı ülkelerde politik suçluların ya da şuphelilerin sor – guya çekitmesinde bu esasa dayanan bir yöntem uygulanmak-tadır. Burada insanları zorla, kendi isteği ve kontrolu dışın-da konuşturmak amacı güdülmektedir. Ancak, narkoz etkisiy-le konuşan birinin söyledikleri hukuk açısından geçerli sa – yilmaz. Bunların sayıklama, hezeyan olabileceği hesaba ka – tıtrıralidır. Bu amaçla kullanılan “sodyum pentathol”, ilacın uvgu – landığı kişilerde olumsuz yan etkiler yapabilir.

Hakkında admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

bahis siteleri canlı bahis siteleri