250 x 250 Reklam Alanı

Çevrenizdeki boşluğun her zaman için yakın radyo istas – yonlarından yayınlanan radyo dalgalarıyla dolu olduğunu bi – lir misiniz? Bu dalgalar, odadaki tüm metal cisimlerde kil – çiik,çok küçük titreşimlere sebep olurlar. Ses dalgalar’ hali -ne gelinceye kadar bu titreşimleri duyamazsınız. Ancak rad – yonuzun dliğmesini çevirip de radyoyu açtığımız zaman, on -ların ses dalgalara halinde duyulması mümkün olur. Bir radyo dalgası,boşlukdald bir hareketin meydana ge – tirdiği bir düzensizlik,bir tedirginlik şeklinde tanımlanabi – lir. Elektronlar süratle ileriye ve geriye doğru hareket et – tiklerinde,bir radyo dalgası oluşur. Isı ve ışık da-daha önce-den bildiğimiz gibi- uzayda dalgalar halinde yol alır. Rad – yo dalgalarının bu dalgalardan farkı,ısı ve ışık dalgalarına o-ranla daha fazla dalga uzunluğuna sahip olmasıdır. Radyo dalgalarının boşltkdaki hareket şekli, durgun bir su birikintisine atılan bir çakıl taşının suyun yüzeyinde 011-5- turduğu daireler görünümlindeld dalgaların hareket tarzından farksızdır. Kaynaktan dışa doğru her yönde dalgalar yayılır. Bütün radyo dalgalarının bir saniyedeki hızı yaklaşık olarak 186. 000 mildir. Buna karşılık,bir saniyede bir noktadan ikin-ci bir noktaya ulaşan radyo dalgalarının sayısı büyük ölçüde değişebilir Bu sayı “frekans”deyimiyle tanımlanır.
Başka türlü söylemek gerekirse, bir saniye içinde bir noktadan belirli bir -ikinci-noktaya ulaşan radyo dalgalara -nın sayısı “frekans” olarak belirtilir. Tam bir dalga uzunluğu “saykıl-devir”diye adlandırılır. Buna göre, frekans deyimi bir saniyede yer alan, tamamlanan saykıl sayısının karşılığıdır. Dalga uzunluğu deyimi yerine “dalga boyu”nu da kullana-biliriz. Dalga boyu kısa ise, dalgalar birbirine yakındır. Yani dalgaların zirve (tepe) noktaları birbirine yakın olup, dalga -lar hızla birbirini izler. Dalga boyu uzunsa,zirve(tepe)nok – taları birbirinden uzaktır. Birbirlerini izleyen dalgalar ya – vaştır. Bu nedenle, dalga boyu uzun dalgalar “düşük-alçak. frekanslı”dır. Çünkü bir saniyede bir noktadan ikinci bir nok-taya ulaşan tam dalgaların sayısı azdır. Bunun karşılığında , dalga boyu kısa olan dalgalar “yüksek frekanslı”dır. Yüksek frekanslı dalgalar “kilosaykıl” veya saniyede bin saykıl Radyonuzun skalasında (gösterge – sinde), soldan sağa doğru 540,550,560 şeklinde devam edip 1600’e kadar ulaşan sayılar vardır. Bu sayılardan her biri , bir dalga frekansını belirler. Herhangi bir radyo programı -nın yayını, sadece kendi dalga frekansı üzerinden yapılır. Radyo dalgalarının varlığı, gerçek anlamıyla bilimsel o – larak bulunmalarından önce de biliniyordu. Daha ziyade bir varsayım niteliğini taşıyan. bu bilgi,1864 yılında James Max-wellein açıklamasıyla kazanılmışti. 1888 yılında Heinrich Hertz adındaki Alman bilim adamı, sözkonusu dalgalarınvar-lığını bilimsel yöntemlerle ortaya koydu ve uzayda(boşlukta) nasıl yol aldıklarını açıkladı. rs2

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı