250 x 250 Reklam Alanı

Termostat,bit ısı kaynağına bağlantılı olarak kullanılan bir cihazdır. Termostatın çevrilmesiyle, o kaynağın verdiği ısının ayarı yapılır. Başka türlü söylemek gerekirse, ter – mostat bir ısı kaynağının verdiği isinin ayarlanmasını sağ – lar. Enyaygın ölçüde kullanılan termostatın temel parçası , “bimetalik” bir şerittir. Bu şerit, iki ayrı tür maden tabaka – sındanyapılmıştır. Söz gelişi demir ve bakırdan olan tabaka-lar,ince iki levha halindedir. Bu iki tabaka boylu boyunca ya-pışık durumdadır. Isıtıldıkı zaman her iki maden de genle – şir. Soğukta ise büzülüp kısalır. Fakat genleşme ve büzülüp , kısalma dereceleri aynı değildir. örneğin, bakır demire o – ranla daha fazla genleşir. Şeridi bütün olarak meydana geti – ren ayrı ayrı madenden katların değişik ölçüde genleşmesi , bimetalik şeridin bükülmesine yol açar. Dolayıslyla,kullanı – lışındaid,clıruma göre şerit ya düz, ya da eğrilmiş olacaktıt Termostatın yapısında, bimetalik şeridin bir ucu hiç ha – reket etmeyecek şekilde bir elektrik devresinin bir parçasi-na bağlantılıdır. Öteki ucu ise, değişen ısıya göre eğilipbükij-lecek şekilde serbesttir. Elektrik devresi termostatdan ısı kaynağına uzanır ve tekrar termostata dönerek tamamlanır . Serbest olan ucun yakını, elektrik devresinin bir parçası olan bir temas noktasıdır. Isıda herhangi bir dekişiklik,bimetalik şeridin temas noktasına değecek kadar bükülmesine sebep o-lur. Elektrik devresi kapanır ve ısı kaynağa çalışır. Isı kay – nağı yeteri kadar ısı liretince,bu ısı değişikliği sonucu bime-talik şerid düzleşir. Elektrik devresinin. kontak] (temas nok – tası)ndan uzaklaşır. Devre açılır, Bunun sonucu olarak da ısı kaynağı kapanır. Artık ısı üretmez. Şeridin sabit olarak bağlantılı ucu bir göstergeye tittu – rulmuştur. Göster genin çevrilip ayar lanm. asıyla, şeri din ser-best ucu ve temas noktası arasındaki açıklık büyüyüp küçü- lür. Bu açığın büyük olması halinde, şeridin temas noktasına değmesi için daha fazla blikülmesigerekir. Bunun için de ısı bakımından daha büyük bir değişme şarttır. Yani şeridin serbest ucunun temas noktasına değmesi için odanın daha faz-la ısıtılması zorunluğu vardır. Termostatın’yapımını tasarlayanlar,ısıda bir derecelik değişim için şeridin ne kadar büküleceğine ilişkin deney ve hesaplar yapmıştardır. Böytece,göstergeyi ısı derecelerini temsil eden sayılarla işaretlemeleri mümkün olmuştur. Gös-tergenin belirli bir sayıya ayarlanması, ısı kaynağının iste-diğiniz derecede ısı vermesini sağlayacaktır. Bu işlem,”-ter mostat’ın ayarlanması” diye tanımlanır. Burada önemle be lirtmemiz gereken nokta, termostatın otomatik olarak çalış – tığıdır. Dolayısıyla termostatın göstergesini belirli bir de – receye göre ayarladığınız zaman, oda soğuyacak olursa ter – mostat ısı kaynağını kendiliğinden harekete geçirir. Odanın istenilen (göstergede ayarlanan) dereceye kadar ısınmasını saklar. Odanın ısısı bu. dereceye u laştfğında, termostat gene kendiliğinden çalışır ve ısı kaynağını kapar. Daha fazla ısı vermesini önler. Evlerde kullanılan termostatlarda yapılan bir gelişim , bimetalik olmayan metal spirallerden yararlanılabilmesidir. Bu metal spiralin en üst ucu, yarı yarıya cıva dolu küçük ve cam bir şişeye tutturulmuştur. (Şekile BAK.) Bilindiği gibi, cıva sıvı niteliğinde bir madendir. Elektrik devresininiki te-li küçük şişenin bir ucundan geçer. Ancak tellerinucunda kü-çük bir aralık vardır. Isıdaki değişiklik, metal spirali n gen – leşmesine veya büzülüp çekilmesine sebep olur. Spiral, küçük şişeye önce bir yönde sonra zıt yönde dokunur. Ona meyil ve-rir. Spiral bir yönde dokunduğu zaman, bütün cıva alçalan kısmı doldurur. Bu yön tellerin bulunduğu tarafsa, cıva telle-rin arasındaki açıklığı doldurun Bildiğimiz gibi cıva elek – triksel bakımdan iletken bir maddedir. Tellerin arasındaki a-çıklığın cıva tarafından kapatılması, devre nin de kapanrnası-nı Tsı kaynağa çalışma (ısı liretme)haline geçer. Oda, yeteri kadar ısındığı zaman, metal spiral genleşir. Şişeyeön-‘ cekinin zıt yönde dokunur ve onu aksi yöne eğer. Cıva , öbür tarafa kayar. Tellerin uçları arasında gene bir açıklık mey-dana geU.r. Devre açılmış olur. Isı kaynağı otomatik olarak kapanır. Yani çalışmaz. Cıva şişeli termostatın üstünlüğü, çabuk ve gerektiği gibi bir temasın sWanabilmesidir, Buna karşılık, bimetalik şeri-din genleşmesi ve büzülüp çekilmesi tedricen, yani yavaş ya-vaştır.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı