250 x 250 Reklam Alanı

Genel bir bakışla,uykuda gezme olayı çok ender rastla – nan bir durumdur. Ancak,bunun ilginç ve özel bir durum ol-masına rağmen hiç bir esrarengiz yönünün olmadığını da be-‘ lirtelim. Uykuda gezme olayını dahaiyi anlayabilmek için, açıkla mamıza “uyku” darı başlamak yerinde bir davranış olur. Ya rulmuş organlarımızın dinlenmesi, vücudun dokusunun dinle .riip yeni den güç kazanması için uykuya Ihtiyacımız_ vardır . Gene de, nasıl ve niçin uyuduğumuzu tam anlamıyla ortaya koyabilecek bilimsel bir açıklamanın varlığını söyleyemeyiz Sadece, beyinde bir “uyku merkezi”nin bulunduğuna inanıl maktadır. Aynı inanca göre, bu uyku merkezi vücudunuyuma sını ve uyandırılmasım ayarlar. Sözkonusu uyku merkezini düzen,le çalıştıran. nedir aca – ba? Bilim adamları,bu sorunun cevabını “kan” diye veriy’or-lar. Vücudumuzun gün boyunca haraketi esnasında,belirli ba-zı öz maddelerin kana karışımı kendiliğinden olan bir şeydir: Kana karışan bu öz maddelerden biri de kalsiyum’dur. Kana geçen kalsiyum,uyku merkezini uyar”’. Uyku ‘merkezi, daha önce bazı özet unsurlarla “duyarlılık” kazanmıştır. Özel un-surlarla duyarlı hale getirilmiş olmasının sonucu, kalsfyu – ma karşı tepki gösterecektir. Uyku merkezi çalışmaya girişince iki şey yapar. İlk ola«. rak, beyinde kısmf bir kapanma hali meydana getirir.Öyleld artık bir şey yapacfak durumda değilizdir. Bilinç geçici bir süre için silinmiştir. Bu durumu “beynin uyuması”diye ta – nımlayabi liriz. Uyku merkezinin yaptığı ikinci iş, beyindeki belirli sinir örgillerial tatil etmesidir. Bunun üzerine iç organları= ve uzuvlarımız uykuya dalar. Bu da “vücudun uyuması”diye ta – nımlanabilir. Bu iki tür uykunun birbiriyle bağıntılı olduğu doğaldır. Daha doğrusu, normal koşullarda bu iki uyku hali, birbiriyle bağıntılıdır. Ancak, belirli bazı koşullarda bu iki uyku hali birbirin – den ayrı,bakıntısız olabilir. Yani vücud uyanıkken beyin uy-kudadır. Sözkonusu durum, sinir sistemi normal tepki gös termeyen klmselerde olur. Böyle kimseler, beyinleri uyku dayken yataklarından kalkıp ortalıkta gezinebilirler. Başka türlü söylemek gerekirse, beyin ve vücudun uyku hallerin -dek’ uyum ortadan kalkmıştır. Bu gibi kimseler “tıyurgezer It olarak tanımlanırlar.

Bu alana reklam verebilirsiniz!
468 x 60 Reklam Alanı